فتح الله قدس

درباره من

دکتر فتح الله قدس
image

دانشیار گروه آموزشی شکل دهی فلزات @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

...

محقق گوگل

(1399/12/9)

استنادات

472

h-index

11

i10-index

13

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1399/12/6)

استنادات

344

مقالات

35

h-index

10

مؤلفین همکار

34

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Role of Strain Reversal in Microstructure and Texture of Pure Al during Non-Monotonic Simple Shear Straining
Crystals(2020)
عباد باقرپورجهرمی, محسن ریحانیان*, رامین ابراهیمی, ^فتح الله قدس, Hiroyuki Miyamoto
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم 5051 AA تغییر شکل یافته با روشECAP در مسیر Bc
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
8911188002, ^فتح الله قدس*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Effect of inter-cycle heat treatment in accumulative roll-bonding (ARB) process on planar isotropy of mechanical properties of AA1050 sheets
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2020)
9111187013, ^فتح الله قدس*, مهدی گردویی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
A Taguchi approach to the influence of infiltration parameters on microstructure and properties of W–ZrC composites prepared by the displacive compensation of porosity (DCP) method
Composites Communications(2020)
علی اصغر نجف زاده خوئی*, ^علی حبیب الله زاده, ^فتح الله قدس, Pavol Hvizdos
Comparative Study of the Planar Uniformity of the Mechanical Properties of the AA1050 Strips Processed by Conventional and Cross Accumulative Roll-Bonding Techniques
JOM(2020)
9111187013, ^فتح الله قدس*, مهدی گردویی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Processing of Al/Al2O3 Composite Using Simple Shear Extrusion (SSE) Manufactured by Powder Metallurgy (PM)
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2020)
9318115002, ^اسماعیل عمادالدین*, ^فتح الله قدس
On the Production of Severely Deformed Workpieces in Large Scales: A Step Towards Industrialization
JOM(2019)
عباد باقرپور جهرمی*, مرتضایی, رامین ابراهیمی, H. Miyamoto, ^فتح الله قدس
Prediction of texture evolution and crack growth rate of nickel based superalloys in thermo-mechanical fatigue by ultrasonic technique
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS(2018)
مجتبی اسماعیل زاده, حسین عربی, ^فتح الله قدس*, باقر محمد صادقی
Microstructure and Texture Inhomogeneity after Large Non-Monotonic Simple Shear Strains: Achievements of Tensile Properties
Metals(2018)
عباد باقرپور جهرمی*, ^فتح الله قدس, رامین ابراهیمی, Hiroyuki Miyamoto
The Role of Grain Refinement in Micro-scales on Passive and Semiconducting Properties of 304 Stainless Steel in an Acidic Solution
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry(2018)
^فتح الله قدس, صابر مریانجی*, آرش فتاح الحسینی
Strain reversal in simple shear extrusion (SSE) processing: microstructure investigations and mechanical properties
AIP Conference Proceedings, 6TH INTERNATIONAL BIENNIAL CONFERENCE ON ULTRAFINE GRAINED AND NANOSTRUCTURED MATERIALS: (UFGNSM2017)(2018)
عباد باقرپور جهرمی*, ^فتح الله قدس, رامین ابراهیمی, Hiroyuki Miyamoto
Evolution of the texture and microstructure in a nickel based superalloy during thermo-mechanical fatigue (TMF), using a modified integrated model and experimental results
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE(2017)
9121187001, ^فتح الله قدس*, حسین عربی, باقر محمد صادقی
An investigation on crack growth rate of Fatigue and induction heating thermomechanical fatigue (TMF) in Hastelloy X superalloy via LEFM, EPFM and integration models
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE(2017)
9121187001, ^فتح الله قدس*, حسین عربی, باقر محمد صادقی
Nanostructured pure copper fabricated by simple shear extrusion (SSE): A correlation between microstructure and tensile properties
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2017)
9021187001*, ^فتح الله قدس, رامین ابراهیمی, Miyamoto, H.
An analytical approach for simple shear extrusion processes with linear die profile
MATERIALS & DESIGN(2015)
رامین ابراهیمی, ^فتح الله قدس
Microstructure and Properties of DCP-Derived W-ZrC Composite Using Nontoxic Sodium Alginate to Fabricate WC Preform
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2015)
^علی حبیب الله زاده, ^فتح الله قدس, حمیدرضا بهاروندی
Study on rheological behavior of WC slurry in gel-casting process and reactive infiltration of produced foam by molten Zr2Cu alloy
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS(2014)
^علی حبیب الله زاده, ^فتح الله قدس, حمیدرضا بهاروندی
Influence of pores on workability of porous Al/SiC composites fabricated through powder metallurgy + mechanical alloying
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2014)
امیر. حسنی., ^فتح الله قدس
“Investigation of microstructure and mechanical properties of Cu/ZnO nano composite produced by ARB process
(2014)
^فتح الله قدس
Effect of geometric parameters on deformation behavior of simple shear extrusion
(2014)
^فتح الله قدس, رامین ابراهیمی
ساخت کامپوزیت لایه ای آلومینیوم/ روی تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) و بررسی ساختاری و خواص مکانیکی آن
(2014)
^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
روند ایجاد دانه های با ابعاد نانو متری و بهبود خواص مکانیکی ورق آلومینویم AA1050 طی فرایند نورد تجمعی(َARB)
(2014)
^فتح الله قدس
بررسی ریزساختار،خواص مکانیکی و ناهمگنی خواص آلومینیوم خالص تجاری تحت فرآیند نورد تجمعی
(2013)
^فتح الله قدس
بررسی ریز ساختار و ناهمسانگردی خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری تحت فرایند اتصال نورد انباشتی با عملیات حرارتی بین سیکلی
(2013)
^فتح الله قدس, دکتر مهدی گردوئی
Analysis of ring compression test for determination of friction circumstances in forging process
(2013)
^فتح الله قدس, دکتر مهدی گردوئی
Effect of accumulative roll bonding process with inter-cycleheat treatment on microstructure and microhardness of AA1050 alloy
(2013)
^فتح الله قدس, دکتر مهدی گردوئی
شبیه سازی و بررسی ازمون فشار حلقه به منظور اندازه گیری اصطکاک در فرآیند فورج داغ
مدل سازی در مهندسی(2012)
^فتح الله قدس
Application of continual annealing and roll bonding (CAR) process for manufacturing Al-Zn multilayered composites
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2012)
^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
Investigation of microstructure of the commercial pure aluminiu in the ARB process
(2012)
^فتح الله قدس, دکتر مهدی گردوئی
Investigation on microstructure and mechanical properties of Al–Zn composite during accumulative roll bonding (ARB) process
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2011)
^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
An Experimental Study on Earing and Planar Anisotropy of Low Carbon Steel Sheets
World Applied Sciences Journal(2011)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
Texture and mechanical behavior of magnesium during free – end torsion
(2008)
, , ^فتح الله قدس,
فرآیندهای جوشکاری در حالت جامد
(2002)
^فتح الله قدس
Strain reversal in simple shear extrusion (SSE) processing: Microstructure investigations and mechanical properties
6TH INTERNATIONAL BIENNIAL CONFERENCE ON ULTRAFINE GRAINED AND NANOSTRUCTURED MATERIALS: (UFGNSM2017)(2018-11-12)
عباد باقر پور*, ^فتح الله قدس, رامین ابراهیمی, Hiroyuki Miyamoto
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت مس-مس بریلیم تولید شده به روش نورد انباشتی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2018-10-09)
امین جهانگیر مقدم*, ^فتح الله قدس, ^محمد تجلی
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم 2024 تحت فرآیند موجدارکردن و صاف¬کردن متوالی
سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران(2016-11-08)
9311188003*, ^فتح الله قدس, حمیدرضا محمدیان سمنانی
تئوری تحلیل فرآیند خمکاری لوله های کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار ABAQUS
سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران(2016-11-08)
9311188002, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
Softening during simple shear extrusion (SSE) of pure copper
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2016-11-08)
9021187001*, ^فتح الله قدس, رامین ابراهیمی, Hiroyuki Miyamoto
بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار آلیاژ الومینیوم 2024 تحت فرایند RCS
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2016-11-08)
عادل ضیایی گلزار بالا*, ^فتح الله قدس, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
بررسی تأثیر ضخامت و عملیات حرارتی آنیلینگ در دماهای مختلف بر روی AlMg6 خواص مکانیکی آلیاژ
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس, ابوالفظل غلام زاده
شبیه سازی تغییر شکل ریز ساختار پلی کریستال با استفاده از نرم افزارABAOUS ِ
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^فتح الله قدس, یوسف پاینده
بررسی نیروهای وارده بر قالب در فرایند اتصال فشارش تجمعی به وسیله ی روابط مکانیکی و شبیه سازی کامپیوتری
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^فتح الله قدس
تعیین آزمایشگاهی منحنی حد شکل دهی(FLD) برای برنج آلفا 70/30 با تحلیل تصاویر دیجیتال نمونه های آزمایش اریکسون
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
سید محمد مهدی شاهین, ^فتح الله قدس, باقر محمد صادقی
روند ایجاد دانه های با ابعاد نانو متری و بهبود خواص مکانیکی ورق آلومینیوم AA1050 طی فرآیند نورد تجمعی(ARB)
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس
بررسی تاثیر چرخش بین پاسی ورق در روش موج دار و صاف کردن پیاپی بر خواص مکانیکی آلومینیوم 1050
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
تولید کامپوزیت مس تقویت شده با نانو ذرات ZnO با استفاده از روش اتصال نورد انباشتی(ARB)
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس
ساخت فوم کاربید تنگستنی به روش ریخته گری ژلی با ژایه آلژینات سدیم
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^علی حبیب الله زاده, ^فتح الله قدس, حمیدرضا بهاروندی
بررسی توزیع میکرو سختیبه عنوان معیاری از توزیع کرنش در فرآیند تغییر شکل شدید فورج چند محوری بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
AA اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه 5754
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس, ^مرد علی یوسف پور, ^احسان برهانی
ساخت کامپوزیت هوشمند NiTi/Al به روش پرس گرم و بررسی رفتار ترمودینامیکی آن
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^فتح الله قدس, احمد کرمانپور
بررسی خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری تحت فرآیند نورد تجمعی
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^فتح الله قدس, دکتر مهدی گردوئی
بررسی دگرگونی ساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت لایه ای آلومینیوم / روی (Al/Zn)تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB)
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^فتح الله قدس
ارزیابی خواص مکانیکی و متالوژیکی کامپوزیت لایه ای Cu/Al تقویت شده با ذرات SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB)
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^فتح الله قدس, دکتر زبرجد
بررسی کار پذیری آلیاژ Al 5005 فرآوری شده با اکستروژن زاویه ای در کانال های هم مقطع (ECAP)
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^فتح الله قدس
ساخت کامپوزیت هوشمند NiTi/Al و بررسی خواص مکانیکی
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^فتح الله قدس, احمد کرمانپور
بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی نوار آمورف Fe78 Si13 B9
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^علی حبیب الله زاده, ^فتح الله قدس
Investigation of the Friction Between Sample – Die in the Forging Process
ICSMA(2009-08-16)
^فتح الله قدس
بررسی اصطکاک در فرآیند آهنگری گرم
چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2008-12-03)
^فتح الله قدس
Modeling of Swift Effect in Cylindrical Solid Bar
Shear 07(2007-09-04)
, , ^فتح الله قدس,
Modeling the Shear Process in Equal Channel Angular Extrusion by Torsion
Shear 07(2007-09-04)
, ^فتح الله قدس
جوشکاری نفوذی
دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران(2006-11-14)
^فتح الله قدس, کمال جانقریان, کمال جانقریان
ساخت كامپوزيت هوشمند آلومينيوم / تيتانيوم نيكل و بررسي رفتار مكانيكي
باقري آنچويه سعيد(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم خالص تجاري دانه ريز شده توسط فرآيند نورد تجمعي
دهقان مجتبي(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت كامبوزيت لايه اي آلومينيوم - روي به روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري آن
نصيري ده سرخي رضا(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ميكرو ساختار ورقهاي آلو مينيومي تغيير شكل يلفته به روش
شفيعي كنارسري سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خواص مكانيكي و متالوژيكي كامپوزيت لايه اي
شرفي مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرآيند نور بر رفتار تغيير شكل خواص مكانيكي ...
آبتين محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و نانو ساختار
دولتشاهي عيدگاهي بهگام(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص و شرايط رسوب گذاري آلياژ آلومينيوم...
رازقندي احمد(تاریخ دفاع: 1391/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص مكانيكي و ريز ساختاري در پيرسازي بعد از تعداد...
حسيني سيدجواد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت Cu/Ti به كمك فرآيند اتصال نورد انباشتي
جامعي علي(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي المان محدود فرآيند كشش عميق ورق برنجي 30-70 و اعتبار سنجي نتايج شبيه سازي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
شاهين سيدمحمدمهدي(تاریخ دفاع: 1393/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو كامپوزيت Al-Al2O3 (سري 1xxx) به روش فرآيند نورد تجمعي (ABB) و بررسي رفتار خوردگي آن
عالمي محمدحسام(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح روش اكستروژن برشي ساده به منظور توليد مواد حجيم نانو ساختار
باقرپور جهرمي عباد(تاریخ دفاع: 1395/07/15) ، مقطع : دكتري
بررسي شكل‌پذيري آلياژ AIMg6 به روش رسم نمودار حد شكل ‌دهي (FLD)
فلاح زاده ابرقوئي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار كامپوزيت آلومينيوم ـ روي نوليد شده به روش اتصال فشارش تجمعي (APB) و مقايسه‌ي آن با كامپوزيت مشابه توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
كريمي مزرعه شاهي حامد(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي تغيير شكل ريزساختار پلي كريستال با استفاده از نزم افزار آباكوس
تقوي سيد محمود(تاریخ دفاع: 1394/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و رسوب سختي كامپوزيت لايه اي آلومينيوم 7075/2024 ساخته شده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
فلاح خانقاه حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بافت ريزساختار و رشد ترك ناشي از خستگي حرارتي-مكانيكي در سوپر آليتژهاي پايه نيكل با استفاده از امواج فراصوت و EBSD
اسمعيل زاده مجتبي(تاریخ دفاع: 1396/12/10) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر دما وزمان بر روي خواص مكانيكي و ميكروساختار ورق آلومينيوم2024تغيير شكل...
ضيائي گلزار بالا عادل(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پير سختي بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم سري 7000 با فرآيند MDF
معماري مهدي(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريزدانه سازي بر خواص مكانيكي ورفتار خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي304ريزدانه شده با عمليات ترمومكانيكال پيشرفته
مريانجي صابر(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تئوري تحليل فرايند خمكاري لوله ي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار آباكوس
تركي خوشكاونداني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثركارگرم روي پيرسختي و رفتار مكانيكي آلومينيوم2024
عاليشوندي راحله(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر شيارودمابرخواص خستگي سوپرآلياژهاي نيكل - كرم- آهن
آقازاده قربانلو ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري كامپوزيت لايه‌اي آلومينيم ـ مس ـ روي توليد شده به روش ARB
محمدزاد صديق حامد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه نتايج عملي تاثير فورج چند جهته بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم 1050 با نتايج شبيه سازي نرم افزار آواكوس
دباغ مهدي(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دما و زمان بر روي خواص مكانيكي آلومينيم 2024 پس از فرآيند اكستروژن در كانال زاويه دار
قياسوند حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك شديد روي خواص نانو كامپوزيتهاي آلومينيم ـ گرافن
بحري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت مس ـ مس بريليم توليد شده به روش نورد انباشتي
جهانگير مقدم امين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت مس ـ مس بريليم توليد شده به روش نورد انباشتي
جهانگير مقدم امين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Fabrication of Tungsten Carbide Foam through Gel-Casting Process using Nontoxic Sodium Alginate
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS(2013)
^علی حبیب الله زاده, ^فتح الله قدس, حمیدرضا بهاروندی
مقاومت مصالح
(2016-05-25)
اصول آستنیته کردن فولادها
(2013-11-22)
شکل پذیری و کارپذیری فلزات ناپایداری پلاستیک و سیلان موضعی
(2013-11-01)
قالب اکستروژن زاویه ای در کانال های هم مقطع با دو خروجی همزمان
()

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات میان ترم 3مکانیک محیط های پیوسته991   (28 بار دانلود)
نمرات کوییز 6شکل دادن 991   (98 بار دانلود)
نمرات آزمون میان ترم 2مکانیکمحیط های پیوسته 991   (26 بار دانلود)
نمرات کوییز 3مکانیک مواد991   (90 بار دانلود)
نمرات میان ترم مکانیک محیط های پیوسته991   (37 بار دانلود)
نمرات آزمون میان ترم مکانیک مواد 991   (121 بار دانلود)
نمرات آزمون میان ترم شکل دادن 991   (154 بار دانلود)
نمرات کوییز 5شکل دادن 991   (111 بار دانلود)
نمرات کوییز 4شکل دادن 991   (110 بار دانلود)
نمرات کوییز 2مکانیک مواد991   (87 بار دانلود)
نمرات کوییز 3 شکل دادن 991   (154 بار دانلود)
نمرات کوییز 1 مکانیک مواد991   (123 بار دانلود)
نمرات کوییز 1 و2 شکل دادن 991   (102 بار دانلود)
نمرات اولیه مکانیک مواد تابستان99   (76 بار دانلود)
نمرات آز شکل دادن 98-2   (57 بار دانلود)
آزمایشگاه شکل دادن   (80 بار دانلود)
امتحان تئوری آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1399/06/05 ساعت 9 صبح
نمرات شکل دادن1   (178 بار دانلود)
نمراتمکانیک مواد   (194 بار دانلود)
نمرات نهایی پلاستیسیته   (123 بار دانلود)
امتحان پایان ترم 5 نمره ، امتحان مستمر 5 نمره ، تکالیف 7 نمره ، کوئیز 3 نمره

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شکل دادن فلزات 1   (161 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد و متالورژی
تئوری پلاستیسیته   (145 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : شکل دادن فلزات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
شکل دادن1399/06/22 (1399/06/22)
کلاس رفع اشکال مکانیک مواد (1399/06/04)
کلاس رفع اشکال مکانیک مواد (1399/06/04)
کلاس رفع اشکال مکانیک مواد (1399/06/04)
آزمایشگاه شکل دادن (1399/05/19)
آزمایشگاه شکل دادن (1399/05/19)
آزمایشگاه شکل دادن فلزات (1399/05/04)
آزمایشگاه شکل دادن فلزات (1399/04/28)
آزمایشگاه شکل دادن فلزات (1399/04/28)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/03/18 (1399/03/20)
کلاس مجازی مکانیک مواد 1399/03/15 (1399/03/17)
کلاس مجازی مکانیک مواد 1399/03/10 (1399/03/13)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/03/11 (1399/03/13)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/03/10 (1399/03/10)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/03/07 (1399/03/10)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/03/06 (1399/03/07)
کلاس مجازی مکانیک مواد 1399/03/03 (1399/03/06)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/03/03 (1399/03/03)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/02/31 (1399/03/03)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/02/30 (1399/02/31)
کلاس پلاستیسیته 1399/02/28 (1399/02/29)
کلاس مجازی مکانیک مواد 1399/02/27 (1399/02/28)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/02/27 (1399/02/27)
کلاس شکل دادن 1399/02/24 (1399/02/25)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/02/23 (1399/02/24)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/02/21 (1399/02/22)
کلاس مجازی مکانیک مواد 1399/02/20 (1399/02/21)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/02/20 (1399/02/20)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/02/17 (1399/02/20)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/02/16 (1399/02/17)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/02/14 (1399/02/17)
کلاس مجازی مکانیک مواد1399/02/13 (1399/02/14)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/02/13 (1399/02/13)
کلاس مجازی شکل دادن1 1399/02/10 (1399/02/13)
کلاس مجازی پلاستیسیته1399/02/09 (1399/02/10)
کلاس مجازی پلاستیسیته (1399/02/08)
کلاس مجازی مکانیک مواد1399/02/06 (1399/02/07)
کلاس مجازی شکل دادن 1 (1399/02/06)
شکل دادن فلزات (1399/02/05)
کلاس مجازی پلاستیسیته1 (1399/02/03)
پلاستیسیته (1399/02/01)
شکل دادن 1399/01/30 (1399/01/31)
مکانیک مواد1399/01/30 (1399/01/31)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شکل دهی فلزات، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
qods@semnan.ac.ir
(+98)2331532451

فرم تماس